Regulamin gabinetu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INDYWIDUALNEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ FIZJOTERAPEUTY MAGDALENA POTOCZEK FIZJO-FEMINA

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Praktyka zawodowa Magdalena Potoczek Fizjo-Femina, zwana dalej „praktyką”, działa na podstawie:
   • przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
   • przepisów ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty,
   • przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
   • wpisu nr 000000221204-F-01 do rejestru praktyk zawodowych Fizjoterapeutów, wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów,
   • niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.
  2. Praktyka prowadzi stronę internetową pod adresem: www.fizjo-femina.pl
  3. Dane rejestrowe praktyki: Magdalena Potoczek Fizjo-Femina, ul. Gustawa Morcinka 15/25, 31-762 Kraków, NIP: 677 232 84 88.
 2. CEL, ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ
  1. Celem praktyki fizjoterapeutycznej jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów.
  2. Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, a w szczególności:
   • badanie dla potrzeb fizjoterapii i rehabilitacja,
   • fizjoprofilaktyka, działania edukacyjne i promocja zdrowia,
   • wizyta fizjoterapeutyczna, również w miejscu wezwania,
   • realizacja konsultacji fizjoterapeutycznych, również online,
   • wydawanie opinii i zaświadczeń.
 3. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
  1. W ramach praktyki będą udzielane ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w dziedzinie fizjoterapii.
  2. Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w pomieszczeniach praktyki/w miejscu wezwania.
 4. OPŁATY ZA WYKONANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
  1. Świadczenia zdrowotne realizowane w praktyce są odpłatne.
  2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne określona jest na stronie internetowej www.fizjo-femina.pl w zakładce „cennik”.
 5. UMAWIANIE I ODWOŁYWANIE WIZYT
  1. Umówienie wizyty jest równoznaczne z akceptacją regulaminu wizyt w Magdalena Potoczek Fizjo-Femina.
  2. Pacjentka, w przeddzień wizyty, otrzyma wiadomość SMS z przypomnieniem. Po otrzymaniu wiadomości należy niezwłocznie potwierdzić swoją obecność, również za pośrednictwem SMS-a.
  3. Odwoływanie wizyt wyłącznie drogą telefoniczną- SMS lub rozmowa (508 707 845).
  4. Pacjentka ma możliwość odwołania wizyty najpóźniej do 24 godzin przed umówionym terminem i w tym wypadku nie jest obarczona żadnymi kosztami z tytułu rezygnacji. Ma także możliwość umówienia kolejnej wizyty w pierwszym, dostępnym terminie.
  5. Odwołanie wizyty później niż 24 godziny przed jej planowaną realizacją skutkuje brakiem możliwości umówienia kolejnego terminu. Jedną możliwością umówienia kolejnego terminu jest pokrycie pełnych kosztów wizyty nieodwołanej (odstępne).
  6. Nawet jednorazowy brak potwierdzenia wizyty, lub nie pojawienie się na niej- bez wcześniejszego odwołania, skutkuje brakiem możliwości umówienia kolejnej wizyty.
  7. W przypadku odwołania wizyty przez Magdalena Potoczek Fizjo-Femina Pacjentka ma możliwość skorzystania z tej wizyty w najszybszym możliwym terminie.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisania praktyki do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.